Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7508507
Đào tạo Thứ bảy, 06/06/2020

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA PIANO FESTIVAL VNAM 2015

Địa điểm thi: Phòng Hòa nhạc nhỏ

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Bảng

Ngày giờ thi

1

Phan Khánh

An

2/4/2007

A

8h00 ngày 19/6

2

Trịnh Minh

Anh

12/4/2010

A

8h04 ngày 19/6

3

Cao Sĩ Lê

Anh

8/11/2009

A

8h08 ngày 19/6

4

Lê Hồng

Anh

29/10/2007

A

8h12 ngày 19/6

5

Nguyễn Quỳnh

Anh

9/15/2008

A

8h16 ngày 19/6

6

Lê Thục

Anh

10/1/2007

A

8h20 ngày 19/6

7

Trần Ngọc

Anh

27/02/2008

A

8h24 ngày 19/6

8

Phạm Gia

Bách

11/14/2007

A

17h30

9

Lê Phương Ngọc

Bảo

15/02/2007

A

8h32 ngày 19/6

10

Lê Bảo

Châu

14/5/2009

A

8h36 ngày 19/6

11

Đỗ Diệp

Chi

1/5/2009

A

8h40 ngày 19/6

12

Phan Linh

Đan

12/10/2009

A

8h44 ngày 19/6

13

Nguyễn Lương Thái

Duy

1/2/2008

A

8h48 ngày 19/6

14

Vũ Bảo

Hân

11/15/2009

A

8h52 ngày 19/6

15

Lã Phương

Hoa

6/29/2007

A

8h56 ngày 19/6

16

Nguyễn Phúc Thái

Hoàng

6/29/2007

A

16h35 ngày 19/6

17

Lê Diệu

Hương

22/06/2007

A

9h ngày 19/6

18

Phan Gia

Huy

1/23/2009

A

9h04 ngày 19/6

19

Lê Triệu

Huy

1/23/2008

A

9h08 ngày 19/6

20

Nguyễn Cao

Huy

6/3/2008

A

9h12 ngày 19/6

21

Phùng Lữ Vi

Khanh

7/3/2007

A

11h24 ngày 19/6

22

Nguyễn Hoàng Diên

Khánh

10/31/2008

A

9h16 ngày 19/6

23

Đào Duy

Khánh

18/05/2008

A

9h20 ngày 19/6

24

Nguyễn Đức Thanh

Khê

20/01/2008

A

9h24 ngày 19/6

25

Nguyễn Hạnh

Khuê

6/30/2008

A

9h28 ngày 19/6

26

Nguyễn Đức

Kiên

18/02/2008

A

9h32 ngày 19/6

27

Đào Tuấn

Kiệt

12/24/2008

A

9h36 ngày 19/6

28

Nguyễn Ngọc Đan

8/28/2007

A

9h40 ngày 19/6

29

Đỗ Phương

Linh

2/24/2007

A

9h44 ngày 19/6

30

Nguyễn Hương

Linh

13/02/2007

A

9h48 ngày 19/6

31

Lương Phương

Linh

7/10/2007

A

9h52 ngày 19/6

32

Vũ Bảo

Linh

11/7/2007

A

9h56 ngày 19/6

33

Hoàng Phan Mỹ

Linh

12/11/2007

A

10h ngày 19/6

34

Mào Khang

Luân

23/12/2007

A

10h04 ngày 19/6

35

Lê Thanh

Mai

30/10/2007

A

10h08 ngày 19/6

36

Hoàng Đức

Minh

7/4/2009

A

10h12 ngày 19/6

37

Thái Thiên

Minh

6/30/2008

A

10h16 ngày 19/6

38

Vũ Nguyễn Hoàng

Nam

7/31/2008

A

10h20 ngày 19/6

39

Phan Tuệ

Nhi

12/22/2008

A

10h24 ngày 19/6

40

Trịnh Nam

Phong

17/10/2007

A

10h28 ngày 19/6

41

Phạm Hoàng Gia

Phúc

12/16/2007

A

10h32 ngày 19/6

42

Nguyễn Trí

Quang

5/26/2007

A

10h36 ngày 19/6

43

Trần Gia

Quang

29/10/2007

A

10h40 ngày 19/6

44

Lê Thu

Quỳnh

9/5/2007

A

10h44 ngày 19/6

45

Nguyễn Đan

Thanh

5/25/2007

A

10h48 ngày 19/6

46

Phạm Thanh

Thảo

9/4/2007

A

10h52 ngày 19/6

47

Bùi Anh

Thư

11/27/2007

A

10h56 ngày 19/6

48

Ng Hoàng Phương

Thy

6/29/2007

A

11h ngày 19/6

49

Lê Hoàng

Tiên

6/29/2007

A

11h04 ngày 19/6

50

Trần Bảo

Trân

2/22/2008

A

11h08 ngày 19/6

51

Tô Phạm Quỳnh

Trang

2/25/2009

A

11h12 ngày 19/6

52

Phạm Minh

Trí

10/14/2008

A

11h16 ngày 19/6

53

Hoàng Minh

Tuệ

5/9/2007

A

11h20 ngày 19/6

54

Mai Thanh

Bình

3/26/2007

A

11h 28 ngày 19/6

55

Tô Phương Bảo

An

6/28/2006

B

14h ngày 19/6

56

Đặng Nguyễn Quốc

An

17/01/2006

B

14h05 ngày 19/6

57

Đào Trúc

Anh

3/10/2006

B

14h10 ngày 19/6

58

Hoàng Châu

Anh

3/31/2004

B

14h15 ngày 19/6

59

Nguyễn Nhật

Anh

4/11/2006

B

14h20 ngày 19/6

60

Vũ Phương

Anh

15/01/2006

B

14h25 ngày 19/6

61

Ngô Diệu

Anh

11/18/2004

B

14h30 ngày 19/6

62

Nhữ Hà Xuân

Anh

2/25/2006

B

14h35 ngày 19/6

63

Đinh Hoàng Hiền

Anh

10/11/2005

B

14h40 ngày 19/6

64

Nguyễn Phúc Tuệ

Anh

23/09/2006

B

14h45 ngày 19/6

65

Nguyễn Đặng Duy

Anh

6/27/2005

B

14h50 ngày 19/6

66

Lê Hà

Anh

17/03/2005

B

14h55 ngày 19/6

67

Ngô Hà

Anh

26/07/2004

B

15h ngày 19/6

68

Ngô Gia

Bảo

10/7/2006

B

15h05 ngày 19/6

69

Đỗ Nguyên

Bảo

9/7/2004

B

15h10 ngày 19/6

70

Thái Thiên

Bình

6/27/2005

B

15h15 ngày 19/6

71

Nguyễn Bích

Đạt

29/07/2005

B

15h20 ngày 19/6

72

Phạm Ngọc

Diệp

3/21/2005

B

15h25 ngày 19/6

73

Nguyễn Trung

Đức

2/3/2004

B

15h35 ngày 19/6

74

Lê Thùy

Dương

4/15/2006

B

15h40 ngày 19/6

75

Trần Lê Ánh

Dương

12/14/2005

B

15h45 ngày 19/6

76

Trần Bảo

Duy

4/1/2006

B

15h50 ngày 19/6

77

Phan Trần Hạ

Giang

7/20/2006

B

15h55 ngày 19/6

78

Nguyễn Trường

Giang

6/27/2005

B

16h ngày 19/6

79

Đinh Ngân

11/2/2004

B

11h30 ngày 20/6

80

Vũ Trần Mỹ

2/13/2006

B

16h10 ngày 19/6

81

Đỗ Thanh

10/16/2006

B

16h15 ngày 19/6

82

Nguyễn Nhật

12/6/2006

B

thi cuối sáng 20/6

83

Vũ Phạm Minh

1/29/2004

B

16h25 ngày 19/6

84

Nguyễn Hoàng Song

Hân

15/10/2006

B

9h10 ngày 20/6

85

Phạm Thành

Hiếu

1/24/2005

B

16h30 ngày 19/6

86

Nguyễn Cao

Hưng

21/02/2004

B

16h40 ngày 19/6

87

Bùi Đăng

Huy

8/6/2006

B

16h45 ngày 19/6

88

Ngô Trang

Khanh

7/14/2005

B

16h50 ngày 19/6

89

Phan Mai

Khanh

1/15/2005

B

16h55 ngày 19/6

90

Đỗ Vân

Khánh

2/20/2005

B

17h ngày 19/6

91

Lê Phạm Minh

Khánh

8/6/2005

B

17h05 ngày 19/6

92

Dương Nam

Khánh

11/27/2006

B

17h10 ngày 19/6

93

Nguyễn Danh

Khôi

2/4/2006

B

17h15 ngày 19/6

94

Nguyễn Tùng

Lâm

7/3/2006

B

17h20 ngày 19/6

95

Nguyễn My

Lan

21/04/2005

B

17h25 ngày 19/6

96

Võ Phương Ngọc

Linh

1/8/2006

B

17h30 ngày 19/6

97

Trần Ng. Phương

Linh

5/21/2006

B

8h ngày 20/6

98

Nguyễn Khánh

Linh

15/11/2004

B

8h05 ngày 20/6

99

Trần Tú

Linh

4/12/2005

B

8h10 ngày 20/6

100

Đỗ Vũ Khánh

Linh

9/12/2004

B

8h15 ngày 20/6

101

Nguyễn Đỗ Quý

Linh

1/5/2004

B

8h20 ngày 20/6

102

Hoàng Đại Hải

Linh

12/14/2006

B

8h25 ngày 20/6

103

Nguyễn Phương Tuệ

Linh

18/12/2006

B

8h30 ngày 20/6

104

Phạm Thùy

Linh

7/21/2004

B

8h35 ngày 20/6

105

Nguyễn Chi

Mai

3/17/2004

B

8h40 ngày 20/6

106

Nguyễn Đặng Bảo

Minh

6/24/2006

B

8h45 ngày 20/6

107

Phạm Nhật

Minh

6/26/2004

B

8h50 ngày 20/6

108

Ngô Anh

Minh

6/6/2006

B

8h55 ngày 20/6

109

Dương Nhật

Minh

8/21/2004

B

9h ngày 20/6

110

Phùng Hà

My

5/16/2006

B

9h05 ngày 20/6

111

Phạm Hồng

Ngọc

6/28/2006

B

9h15 ngày 20/6

112

Ngô Tuệ

Nguyên

10/5/2006

B

9h20 ngày 20/6

113

Nguyên Thảo

Nguyên

12/31/2006

B

9h25 ngày 20/6

114

Nguyễn Lê Bình

Nguyên

1/13/2004

B

9h30 ngày 20/6

115

Nguyễn Trịnh Bảo

Như

6/28/2006

B

9h35 ngày 20/6

116

Kiều Văn Hoàng

Phong

7/22/2004

B

9h40 ngày 20/6

117

Bùi Xuân

Phong

20/03/2006

B

9h45 ngày 20/6

118

Nguyễn Tuấn

Phước

8/6/2005

B

9h50 ngày 20/6

119

Ngô Huy

Phước

10/5/2006

B

9h55 ngày 20/6

120

Nguyễn Hoàng Linh

Phương

3/11/2004

B

10h ngày 20/6

121

Võ Minh

Quang

5/27/2006

B

10h05 ngày 20/6

122

Trần Tuệ

San

8/26/2005

B

10h10 ngày 20/6

123

Dương Minh

Sơn

8/6/2004

B

10h15 ngày 20/6

124

Nguyễn Minh

Tâm

7/22/2005

B

10h20 ngày 20/6

125

Ngô Quốc

Thái

29/08/2005

B

10h25 ngày 20/6

126

Trần Bích

Thảo

10/8/2006

B

10h30 ngày 20/6

127

Nguyễn Hà Anh

Thư

10/9/2005

B

10h35 ngày 20/6

128

Phạm Anh

Thư

1/16/2005

B

10h40 ngày 20/6

129

Lê Quý

Tôn

1/10/2005

B

10h45 ngày 20/6

130

Nguyễn Khánh

Trang

7/23/2005

B

10h50 ngày 20/6

131

Lại Quốc

Trung

9/28/2005

B

10h55 ngày 20/6

132

Nguyễn Bá

Trường

7/22/2006

B

11h ngày 20/6

133

Nguyễn Thanh

Tùng

1/11/2004

B

11h05 ngày 20/6

134

Đoàn Phạm Khánh

Văn

30/09/2006

B

11h10 ngày 20/6

135

Nguyễn Khánh

Vi

5/8/2004

B

11h15 ngày 20/6

136

Lưu Đình Hoàng

Việt

15/03/2006

B

11h20 ngày 20/6

137

Nguyễn Hạnh

Ngân

3/10/2004

B

11h30 ngày 20/6

138

Phan Hải

An

4/14/2003

C

14h ngày 20/6

139

Nguyễn Mỹ

Anh

1/9/2003

C

14h06 ngày 20/6

140

Ngô Phan Thục

Anh

8/6/2003

C

14h12 ngày 20/6

141

Mai Chí

Công

2/7/2002

C

14h18 ngày 20/6

142

Huỳnh Lê Linh

Đan

10/21/2002

C

14h24 ngày 20/6

143

Nguyễn Hữu

Đức

8/29/2002

C

14h30 ngày 20/6

144

Nghiêm Quỳnh

Du

6/25/2003

C

15h30 ngày 19/6

145

Nguyễn Thuỳ

Dương

5/31/2003

C

14h36 ngày 20/6

146

Nguyễn Thùy

Dương

5/31/2002

C

14h42 ngày 20/6

147

Nguyễn Anh

Duy

9/26/2003

C

14h48 ngày 20/6

148

Lục Thanh

Giang

16/3/2002

C

14h54 ngày 20/6

149

Trần Ngọc

25/10/2002

C

15h ngày 20/6

150

Lê Khang

Hiếu

12/3/2001

C

15h06 ngày 20/6

151

Phan Thị Thu

Hương

12/2/2003

C

15h12 ngày 20/6

152

Nguyễn Như Mai

Huyền

11/3/2003

C

15h18 ngày 20/6

153

Ngô Đình Cao

Lâm

21/7/2001

C

15h30 ngày 20/6

154

Vũ Ngọc Khánh

Linh

6/30/2003

C

15h36 ngày 20/6

155

Nguyễn Ngọc Khánh

Linh

12/24/2002

C

15h42 ngày 20/6

156

Trần Khánh

Linh

9/8/2003

C

15h48 ngày 20/6

157

Trần Nhật

Mai

3/18/2003

C

15h54 ngày 20/6

158

Phan Chi

Mai

6/24/2002

C

16h ngày 20/6

159

Mai Nguyệt

Minh

9/12/2003

C

16h06 ngày 20/6

160

Lê Ngọc

Minh

8/31/2003

C

16h12 ngày 20/6

161

Vũ Gia

Nguyên

24/02/2001

C

16h18 ngày 20/6

162

Nguyễn Thị Nam

Phương

6/24/1905

C

16h24 ngày 20/6

163

Nguyễn Khánh

Phương

9/27/2001

C

16h30 ngày 20/6

164

Nguyễn

Sơn

7/12/2003

C

16h36 ngày 20/6

165

Đặng Huyền

Thanh

12/27/2003

C

16h42 ngày 20/6

166

Nguyễn Thanh

Thảo

7/29/2002

C

16h48 ngày 20/6

167

Phạm Thị Ngọc

Thu

8/12/2002

C

16h54 ngày 20/6

168

Đỗ Anh

Thư

11/19/2003

C

17h ngày 20/6

169

Nguyễn Vũ Huyền

Trang

10/9/2003

C

17h06 ngày 20/6

170

Vũ Thành

Trung

19/06/2001

C

17h12 ngày 20/6

171

Lê Thi Thanh

Yên

8/30/2002

C

14h ngày 20/6

172

Nguyễn Tây

Anh

6/8/1998

D

17h24 ngày 20/6

173

Nguyễn Phước

Bảo

11/1/2000

D

17h32 ngày 20/6

174

Nguyễn Ngọc

Duy

9/6/1998

D

17h40 ngày 20/6

175

Kusumi Yuki

Kusumi

21/5/2000

D

15h24 ngày 20/6

176

Phạm Thị Quỳnh

Mai

9/30/2000

D

17h48 ngày 20/6

177

Minh

7/24/1998

D

17h56 ngày 20/6

178

Vũ Thu

Phương

12/30/1999

D

18h04 ngày 20/6

179

Vũ Khắc Đức

Trung

12/13/1999

D

18h12 ngày 20/6

 
Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn