Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12734170
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 13/07/2024
Thông báo xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023

Căn cứ Nghị đinh số 27/2015/ NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính  phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.

Căn cứ Công  văn số 4144/BVHTTDL- TĐKT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 24 tháng 10 năm 2022 về việc hướng dẫn triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”lần thứ 16 năm 2023.

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4732/BGDĐT- TĐKT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023.

 Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đề nghị các Trưởng đơn vị trong nhà trường tổ chức họp, lựa chọn các cá nhân đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của đơn vị mình theo đúng tiêu chuẩn của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ.

(Tiêu chuẩn cụ thể xét tặng NGND, NGƯT gửi kèm thông báo này).

     - Hạn cuối nhận danh sách đăng ký là ngày 06/01/2023.

  Hồ sơ gửi về Bộ phận Tổ chức cán bộ.

 Sau thời hạn trên đơn vị, cá nhân nào không nộp danh sách đăng ký gửi về coi như không có cá nhân xét tặng. (Bộ phận Tổ chức cán bộ không chịu trách nhiệm khi qua hạn nộp hồ sơ).

- Mọi thông tin xin liên hệ: Đ/c Đặng Anh Tuấn

  Chuyên viên Bộ phận Tổ chức cán bộ.

  ĐT: 0915163588.

*Ghi chú:

- Các đơn vị, cá nhân có thể tìm hiểu các quy đinh, tiêu chuẩn tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

- Vì thời gian xét NGND và NGƯT trải qua nhiều quy trình nên đề nghị các đơn vị triển khai ngay để kịp họp xét và nộp lên Bộ.                                                              

                                                                                                        GIÁM ĐỐC

LÊ ANH TUẤN
(Đã ký)

 

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH, TIÊU CHUẨN  XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
LẦN THỨ 16 NĂM 2023

(Theo nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015)

 1. Đối tượng xét tặng
 • Giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục  đang trực tiếp giảng dạy tại Học viện
 • Giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục  nghỉ hưu từ tháng 01/2020 đến nay
 1. Tiêu chuẩn xét tặng
 1. Nhà giáo nhân dân
 • Đối với khối giảng viên
 • Đã được phong tặng NGƯT
 • Có thời gian trực tiếp giảng dạy từ 20 năm trở lên (bao gồm cả thời gian làm hợp đồng từ 01 năm trở lên)
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ mọi quy định chủ trưởng chính sách của Nhà nước và cơ quan, là nhà giáo mẫu mực tiêu biểu, xuất sắc nhất có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, giảng dạy đạt chất lượng cao.
 • Đã được tặng 01lần Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ hoặc giảng viên dạy giỏi cấp Bộ, được tặng Bằng khen Thủ tướng trở lên.
 • Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục được hội đồng sáng kiến nghiệm thu, hội đồng khoa học cấp trên trực tiếp nghiệm thu.
 • Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng cấp Bộ, tỉnh, quốc gia nghiệm thu
 • Chủ biên 02 giáo trình  hoặc chủ biên 01 giáo trình và tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy, hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo
 • Tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế.
 • Hướng dẫn chính 02 NCS đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ hoặc hướng dẫn 05 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ.
 • Đối với cán bộ quản lý (các đồng chí  giám đốc, PGĐ, trưởng phó đơn vị làm tại phòng ban)
 • Đã được phong tặng NGƯT
 • Có thời gian công tác từ 25 năm trở lên (bao gồm cả thời gian làm hợp đồng từ 01 năm trở lên) trong đó 15 năm trở lên trực tiếp giảng dạy.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ mọi quy định chủ trưởng chính sách của Nhà nước và cơ quan.
 • Đã được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và Bằng khen Thủ tướng
 • Chủ trì 02 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hoặc 02 nhánh đề tài khoa học cấp quốc gia đã được hội đồng cấp Bộ, cấp Quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định của người có thẩm quyền.

 

 1. Nhà giáo ưu tú
 • Đối với khối giảng viên
 • Có thời gian trực tiếp giảng dạy từ 15 năm trở lên (bao gồm cả thời gian làm hợp đồng từ 01 năm trở lên)
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ mọi quy định chủ trưởng chính sách của Nhà nước và cơ quan.
 • 07 lần đạt “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trong đó (năm học 2021-2022) phải đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tức năm liền kề với năm xét); 01 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”; 01 lần đạt Bằng khen Bộ trưởng.
 • Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ hoặc 02 nhánh đề tài cấp quốc gia đã được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp Bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tế.
 • Chủ biên 01 giáo trình hoặc tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy, hoặc tác giả của 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo.
 • Tác giả chính 05 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế.
 • Hướng dẫn chính 02 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công Tiến sĩ hoặc hướng dẫn 05 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.
 • Đối với cán bộ quản lý (các đồng chí  giám đốc, PGĐ, trưởng phó đơn vị làm tại phòng ban kiêm công tác giảng dạy)
 • Có thời gian công tác từ 20 năm trở lên (bao gồm cả thời gian làm hợp đồng từ 01 năm trở lên) trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp giảng dạy.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ mọi quy định chủ trưởng chính sách của Nhà nước và cơ quan.
 • 07 lần đạt “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” (năm 2021-2022 phải đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tức năm liền kề với năm xét); 01 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”; 01 lần đạt Bằng khen Bộ trưởng.
 • Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ hoặc 02 nhánh đề tài cấp quốc gia đã được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp Bộ, Quốc gia nghiệm thu được ứng dụng vào thực tế hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành theo sự phân công của người có thẩm quyền.
 • Tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế.
 • . Các thành tích được thay thế tiêu chuẩn sáng kiến, đào tạo tiến sĩ được áp dụng xét tặng danh hiệu NGƯT:
 1. Nhà giáo trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng được 01 HSSV đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc tế, giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc gia được tính là 01 sáng kiến cấp tỉnh, bộ.
 2. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia biên soạn chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được nghiệm thu, được tính là có sáng kiến cấp tỉnh, bộ.
 3. Nhà giáo đạt giải Nhất trong các hội thi tay nghề ở cấp nào thì được tính là có sáng kiến ở cấp đó.
 4. Giảng viên các đại học, trường đại học, học viện không được giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ được thay thế bằng một trong những thành tích sau:
 • Hướng dẫn 03 sinh viên đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc tế.
 • Hướng dẫn 05 sinh viên đạt Huy chương Vàng, bạc, đồng hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc gia.
 • Hướng dẫn 05 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải “Tài năng khoa học trẻ” hoặc “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo” cấp Bộ.
 1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục giảng dạy các chuyên ngành, chuyên ngành đặc thù được tính thay thế tiêu chuẩn sáng kiến theo quy định sau:

Sáng tác và được đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp công diễn hoặc Đài tiếng nói Việt Nam, Đài THVN dàn dựng và phát sóng hoặc đạt giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN được thay thế tiêu chuẩn sáng kiến:

       a) 01 bản giao hưởng nhiều chương trên 20 phút

       b) 01 tổ khúc giao hưởng nhiều chương trình trên 30 phút

       c) 01 bài hợp xướng trên 40 phút

       d) 01 chùm ca khúc hoặc tiểu phẩm nhạc cụ đủ hợp thành 01 reccital solo (từ 02 bài      trở lên)

       đ) Đoạt 01 giải A (giải Nhất) của Hội Nhạc sĩ VN.

Đầu trang
Các tin khác
  Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 và Tết nguyên đán Quý Mão (19/12/2022)
  Chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và 66 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (17/11/2022)
  Thông báo hội nghị đại biểu viên chức và người lao động năm học 2022-2023 (15/11/2022)
  Thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023 (14/11/2022)
  Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (12/11/2022)
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn