Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12734076
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 13/07/2024

LỊCH CÔNG TÁC HÈ VÀ ĐẦU NĂM HỌC 2020 - 2021

CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Ngày/tháng/năm

Nội dung

Thành phần tham gia

Địa điểm/Ghi chú

Từ 01/07/2020 đến 14/07/2020

 

Các Khoa, Phòng sinh hoạt nội bộ, chuẩn bị Báo cáo Tổng kết công tác năm học 2019- 2020, xây dựng phương hướng năm học mới 2020-2021; xét thi đua khen thưởng nộp cho Phòng Hành chính – Tổng hợp (bộ phận TCCB).

 

Toàn thể CB,GV

- Tại các Khoa, Phòng

 

Từ 13/07/2020 đến 29/08/2020

Lịch học và Thi học kỳ III

- Phòng ĐT, NCKH và HTQT

- Các khoa, phòng liên quan

(có kế hoạch riêng)

Ngày 14/07/2020

(Thứ Ba)

Biểu diễn báo cáo tốt nghiệp xuất sắc NH 2019 - 2020

 • Các khoa chuyên ngành
 • Các phòng, TT liên quan
 • Mời CB, GV, HSSV toàn trường

Phòng Hòa Nhạc lớn

 

Từ 14/07/2020 đến 22/07/2020

 

Các Khoa, Phòng sinh hoạt nội bộ

(tiếp)

 

   Toàn thể CB,GV

- Tại các Khoa, Phòng

 

Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

Triển khai công tác tuyển dụng Viên chức

(Vòng 1)

 • Hội đồng tuyển dụng
 • Các tiểu ban liên quan

 

(có kế hoạch riêng)

 

Từ 09h00 ngày 22/07/2020

(Thứ Tư)

 

 

 

Họp Phổ biến công tác tuyển sinh 2020 

 

Toàn thể CB,GV

 

Phòng Hòa Nhạc lớn

 

Từ 01/08/2020 đến 04/08/2020

(Thứ Bảy đến thứ Ba)

 

TUYỂN SINH CÁC CẤP NĂM HỌC 2020 – 2021

(Trung cấp, Đại học)

 

 • Hội đồng Tuyển sinh
 • Các phòng, ban liên quan

 

(có kế hoạch riêng)

Từ 05/08.2020 đến 23/08/2020

NGHỈ HÈ

Toàn thể CB,GV

 

* Khối CB,VC được nghỉ hè mỗi người 01 tuần luân phiên (theo lịch công tác Hè của từng Phòng, Ban)

 

* Các Phòng, Ban lên lịch nghỉ Hè và trực phòng nộp cho BGĐ, phòng HCTH trước ngày 01/08/2020.

*CB,GV đi nghỉ, du lịch tại nước ngoài cần có đơn đề nghị BGĐ, phòng HCTH, phòng ĐT – NCKH - HTQT giải quyết.

 

 

Từ 06/08/2020 đến 12/08/2020

 

Chấm bài thi và hoàn thành điểm Tuyển sinh

 • Hội đồng Tuyển sinh
 • Các phòng, ban liên quan

 

 

(có kế hoạch riêng)

Từ 10/08/2020

(Thứ Hai)

Triển khai công tác tuyển dụng Viên chức

(Vòng 2)

 • Hội đồng tuyển dụng
 • Các tiểu ban liên quan

 

 

(có kế hoạch riêng)

 

Ngày 15/08/2020

(Thứ Bảy)

 

Công bố điểm Tuyển sinh

(Dự kiến)

 

Hội đồng tuyển sinh

 • Bảng tin
 • Website

 

Từ 09h00 ngày 18/08/2020

(thứ Ba)

 

Họp Hội đồng Tuyển sinh xét duyệt

kết quả Tuyển sinh 2020

(Dự kiến)

 

Hội đồng Tuyển sinh

 

Phòng Khách nhà A3

Ngày 21/08/2020

(Thứ Sáu)

 

Công bố kết quả Tuyển sinh

(Dự kiến)

Hội đồng Tuyển sinh

 • Bảng tin
 • Website

 

 

 

Từ ngày 24/08/2020

(Thứ Hai)

 

Các Khoa, Phòng và các đơn vị cấp Ba: Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, đăng ký hoạt động Khoa học – Công nghệ và kế hoạch biểu diễn.

Các Khoa chuyên ngành: phân công HSSV cho GV và lên phương án đề xuất mời CTV năm học 2020 - 2021 căn cứ trên danh sách trúng tuyển, nộp cho phòng HC-TH và phòng ĐT, NCKH và HTQT (bộ phận Đào tạo).

 

 

 • Toàn thể CB,GV
 • BCN Khoa
 • Trưởng các đơn vị

 

 

 

 •  ĐT, NCKH và HTQT (bộ phận Đào tạo) gửi danh sách trúng tuyển về các Khoa

 

Hạn nộp bản phân công và đề xuất mời CTV: trước ngày 31/08/2020.

 

Từ 09h00 ngày 24/08/2020

(Thứ Hai)

 

-Họp Giao ban

- Ra Nghị quyết  tháng 8,9/2020; trọng tâm công tác năm học 2020-2021; thông qua kế hoạch tuần sinh hoạt đầu khóa năm học 2020-2010 của CBGV và HSSV, các quy chế, quy định…

 

 

- Ban Giám đốc

- Thường vụ ĐU

- BCH ĐU

 

Phòng Khách nhà A3

 

 

 

Ngày 25/08/2020

(Thứ Ba)

 

 

 

 

 •  

 

 •  

+ Phổ biến kế hoạch sinh hoạt đầu khóa, chuẩn bị năm học mới;

+ Triển khai kế hoạch học tập năm học 2020-2021;

+ Triển khai công tác nghiên cứu khoa học;

+ Tập huấn công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý.

 

 

 

Toàn thể CB,GV

 

 

 

 

 •  Hòa Nhạc lớn

 

14h00 đến 15h30

 

 

BGĐ, TVĐU làm việc với các phòng ban khối hành chính

 

-BGĐ, TVĐU

-Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

Phòng Khách nhà A3

 

 

Từ 08h30 ngày 26/08/2020

(Thứ Tư)

 

 

Học tập Nghị quyết Hội nghị TW Đảng 

và nghe Thời sự trong nước và quốc tế.

 

 

 

Diễn giả và toàn thể CB,GV

 

 

 

 •  Hòa Nhạc lớn

Ngày/tháng/năm

Nội dung

Thành phần tham gia

Địa điểm/Ghi chú

 

 

Ngày 27/08/2020

(Thứ Năm)

 

 

 •  

đến 10h30

 

 

BGĐ, TVĐU làm việc với các phòng ban khối hành chính

(sẽ có lịch cụ thể sau)

-BGĐ, TVĐU

-Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

 

14h đến 16h30

 

        BGĐ, TVĐU làm việc với các phòng ban khối hành chính

(sẽ có lịch cụ thể sau)

 

-BGĐ, TVĐU

-Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

 

 

Ngày 28/08/2020

(Thứ Sáu)

 

 

 •  

đến 11h30

 

BGĐ, TVĐU làm việc với các Khoa

(sẽ có lịch cụ thể sau)

 

 

-BGĐ, TVĐU

-BCN Khoa và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

 

14h đến 17h

 

 

BGĐ, TVĐU làm việc với các Khoa

(sẽ có lịch cụ thể sau)

 

 

-BGĐ, TVĐU

-BCN Khoa và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

 

Từ 09h00 ngày 31/08/2020

(Thứ Tư)

 

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

- UV Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

Phòng Khách nhà A3

 

Ngày 02/09/2020

 (Thứ Hai)

 

 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

 

 

Toàn thể CB,GV

 

 

Ngày 04/09/2020

(Thứ Sáu)

 

 

Chuẩn bị đón HSSV mới

 

Các phòng chức năng và đại diện BCN các khoa

 

Ngày 07/09/2020

(Thứ Hai)

 

 

- ĐÓN HSSV MỚI 

-  ĐIỂM DANH HSSV CŨ tại phòng dốc nhà A1

 

*Các phòng, Ban liên quan

* BCN các khoa Chuyên ngành

 

(Có kế hoạch riêng)

Ngày 08/09/2020

(Thứ Ba)

 

- Tập trung HSSV  

   * Học tập nội quy, quy chế

   * Xem phim tư liệu 60 năm Học viện

   * Thăm quan học tập Phòng Truyền thống 

 

- Phân công giảng dạy, chuẩn bị năm học mới

 

- HSSV  toàn trường

- Các phòng chức năng

 

 

 

 

 

- BCN các khoa CN

         - Phòng Hòa Nhạc lớn

        (có kế hoạch riêng)

      

 

      

  

 

 - VP các Khoa

Ngày 09/09/2020

(Thứ Tư)

- Tập trung HSSV  

* Học tập Phòng chống ma túy học đường

- HSSV  toàn trường

- Các phòng chức năng

 

         - Phòng Hòa Nhạc lớn

        (có kế hoạch riêng)

 

 

Từ ngày 14/09/2020

(Thứ Năm)

 

THỰC HỌC

 

 

Từ 08h30 ngày 14/09/2020

(Thứ Hai)

 

Họp Cán bộ Chủ chốt Học viện về công tác đầu năm

 

BGĐ, TV ĐU, BCH ĐU, Cán bộ Chủ chốt Học viện

 

Phòng Khách nhà A3

Ngày/tháng/năm

Nội dung

Thành phần tham gia

Địa điểm/Ghi chú

 

 

09h00 thứ Hai

Ngày 28/09/2020

 

 

LỄ KHAI GIẢNG 

NĂM HỌC MỚI 2020-2021

(Dự kiến) 

 

 

 

 

 

Toàn thể CB,GV

 

 

Phòng Hòa nhạc lớn

 

Từ 20/09/2020 đến 30/09/2020 

(Từ Chủ nhật đến thứ Tư)

 

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

(Dự kiến)

 

 

- Hội đồng Tuyển sinh Sau ĐH

- Các phòng, ban liên quan

 

(có kế hoạch riêng)

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn