Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12198223
Tin tức hoạt động Thứ hai, 15/04/2024

 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020 - 2021

(TRUNG CẤP + ĐẠI HỌC CHÍNH QUY)

HỌC KỲ I:

 

 

 

 

 

 

                      Kế hoạch đào tạo có thể được điều chỉnh do diễn biến dịch bệnh Covid-19

 

 

 

 

 

HỆ 

KHỐI

Tuần 1 

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

SƠ  KẾT HỌC KỲ I  

ĐÀO TẠO

KIẾN THỨC

21-26/9

28/9-3/10

5-10/10

12-17/10

19-24/10

26-31/10

2-7/11

9-14/11

16-21/11

23-28/11

30/11-5/12

7-12/12

14-19/12

21-26/12

28/12/2020-2/1/2021

4-9/1

11-16/1

18-23/1

25-30/1

1-6/2

TRUNG CẤP

KIẾN THỨC ÂM NHẠC 

Thực học

từ

21/9 

đến

24/10

Kiểm tra giữa kỳ (Trong giờ học)

Thực 

học   từ

2/11 

đến

12/12

 

Từ 14-26/12 Thi HK I 

 

Dự trữ 

   Từ 28-30/1     Thi bổ sung

 

KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Thực học

từ

21/9 

đến

24/9 

Kiểm tra giữa kỳ (Trong giờ học)

Thực 

học   từ

2/11 

đến

12/12

 

 

 

Từ 28/12/2020-2/1/2021 Thi HK I

  Từ 25-27/1  Thi bổ sung

ĐẠI HỌC

KIẾN THỨC ÂM NHẠC 

 

Thực học

từ

21/9 

đến

31/10

  Kiểm tra giữa kỳ (Trong giờ học)

 

Thực học

từ

9/11 

đến

26/12

 

Dự trữ 

 

Từ 21 - 27/1  Thi HK I

     Từ 4-6/2       Thi bổ sung

 

KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

 

Thực học

từ

21/9 

đến

31/10

Kiểm tra giữa kỳ (Trong giờ học)

 

Thực học

từ

9/11 

đến

26/12

 

   Từ 14 - 20/1 Thi HK I

 

     Từ 4-6/2       Thi bổ sung

TRUNG CẤP  ĐẠI HỌC

PIANO PT

 

 

Thực học

từ

21/9 

đến 7/11

 

    Từ 13-14/11    KT giữa kỳ

 

Thực học

từ

16/11 /2020

đến

2/1/2021

 

 

Từ 11 -13/1/2021 Thi HK I

 

  Từ 28-30/1 Thi bổ sung

 

CHUYÊN NGÀNH

 

 

Thực học

từ

21/9 

đến 7/11

 

    Từ 9-14/11    Kiểm tra giữa kỳ

 

Thực học

từ

16/11/2020 

đến

2/1/2021

 

 Từ 4- 9/1/2021            Thi HKI         Chuyên ngành        

Từ 11-13/1/2021   Thi HKI Hòa tấu

 

 

  Từ 1-3/2   Thi bổ sung CHUYÊN NGÀNH + HÒA TẤU

* Lịch nghỉ tết Nguyên đán (dự kiến): Từ 10/2/2021 đến 16/2/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Riêng khối văn hoá có lịch riêng theo sở Giáo dục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Các khoa lên lịch thi chi tiết theo đúng kế hoạchđđào tạo (thông báo công khai và nộp bộ phận Đào tạo trước kỳ thi 01 tuần) - Trường hợp có thay đổi lịch cần được  thông qua  Bộ phậnĐĐào tạo trình BGĐ phê duyệt

 

 

 

 - Các khoa tổ chức chấm thi theo danh sách HSSV do bộ phận Đào tạo thuộc phòng Đào tạo, Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế cung cấp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Ngay sau mỗi kỳ thi chính các khoa thốngkkê danh sách HSSVhphải thi lại, ôn tập bổ sung kiến thức nộp bộ phậnDĐào tạo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Điểm các môn thi trực tiếp phảiđđược công bố công khai và nộp bộ phận  Đào tạo ngay sau khi thi; Các môn thi viết: sau 01 tuần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Bảng điểm thi từng học phần phải llàm thành 03 bản; 1 bản thông báo, 1 bảnllưu tại Giáo vụ khoa, 1 bản gốc nộp bộ phận Đào tạo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ

KHỐI

Tuần 1 

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

 KẾT THÚC NĂM HỌC 

ĐÀO TẠO

KIẾN THỨC

22-27/2

1/3-6/3

8-13/3

15-20/3

22-27/3

29/3-3/4

5-10/4

12-17/4

19-24/4

26/4 - 1/5

3-8/5

10-15/5

17-22/5

24-29/5

31/5-5/6

7 - 12/6

14-19/6

21 - 26/6

28/6-3/7

5-10/7

TRUNG CẤP

KIẾN THỨC ÂM NHẠC  

Thực

học từ

22/2

đến

27/3

Kiểm tra giữa kỳ (Trong giờ học)

Thực 

học   từ

5/4 

đến

15/5

 

Từ 17 - 29/5 Thi HK II

 

Dự trữ 

    Từ 1-3/7     Thi bổ sung

 

KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Thực

học từ

22/2

đến

27/3

Kiểm tra giữa kỳ (Trong giờ học)

Thực 

học   từ

5/4 

đến

15/5

 

 

 

Từ 31/5 - 5/6 Thi HK II

    Từ 28-30/6     Thi bổ sung

ĐẠI HỌC

KIẾN THỨC ÂM NHẠC 

 

Thực

học từ

22/2

đến

3/4

Kiểm tra giữa kỳ  (Trong giờ học)

 

Thực 

học   từ

12/4

đến

29/5

 

Dự trữ 

 

    Từ 24-30/6 Thi HK II

    Từ 7-10/7     Thi bổ sung

 

KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

 

Thực

học từ

22/2

đến

3/4

Kiểm tra giữa kỳ (Trong giờ học)

 

Thực 

học   từ

12/4

đến

29/5

 

Từ 17 - 23/6 Thi HK II

 

    Từ 7-10/7     Thi bổ sung

TRUNG CẤP  ĐẠI HỌC

PIANO PT

 

Thực

học từ

22/2

đến

10/4

 

Từ 15-17/4 KT giữa kỳ

 

Thực 

học   từ

19/4 

đến

5/6

 

 

    14-16/6     Thi HKII 

 

    Từ 1-3/7    Thi bổ sung

 

CHUYÊN NGÀNH

 

Thực

học từ

22/2

đến

10/4

 

Từ 12/3 - 17/4 Kiểm tra giữa kỳ

 

Thực 

học   từ

19/4 

đến

5/6

 

   Từ 7 - 12/6      Thi HK II  Chuyên ngành    

14-16/6 Thi HKII Hòa tấu

 

 

    Từ 5-7/7  Thi bổ sung CHUYÊN NGÀNH + HÒA TẤU

  LỊCH TỐT NGHIỆP        TRUNG CẤP         ĐẠI HỌC   

 

 

 

 

 

 

     Từ 5-10/4        Thi môn Chính trị Quốc gia

12-17/4  Công bố KQHT của HSSV tốt nghiệp

Từ 19/4 Học bổ sung của HSSV TN

       Từ 26/4 - 8/5       Nhận đơn xin tốt nghiệp và làm các thủ tục theo quy định của HSSV tốt nghiệp

10-15/5 HSSV tốt nghiệp thi trả nợ môn

  17-22/5    Họp xét tư cách TN

 

 

 

     Từ 17 - 26/6          THI TỐT NGHIỆP        TRUNG CẤP       ĐẠI HỌC

 

BIỂU DIỄN TỐT NGHIỆP (ĐẠI HỌC) Ngày 7/7/2021

HỌC KỲ HÈ (Học  kỳ phụ): - Dành cho các đối tượng HSSV học trả nợ môn còn thiếu trong quá trình học tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    HỆ    ĐÀO TẠO

KHỐI KIẾN THỨC

  Tuần 1  12-17/7

  Tuần 2 26/-31/7

  Tuần 3 2-7/8

   Tuần 4   9-14/8

      Tuần 5        16 - 21/8

          Tuần 6          23-28/8

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG CẤP ĐẠI HỌC

KIẾN THỨC ÂM NHẠC KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG PIANO PHỔ THÔNG CHUYÊN NGÀNH

Thực học

Thi 

    Lịch học     và thi có thể thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyển sinh các hệ:Trung cấp - Đại học (dự kiến): từ 17/7 đến 20/7/2021

Cập nhật ngày 07/09/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn