Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12741095
Tin tức hoạt động Thứ hai, 15/07/2024

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

Số: 627/QĐ-HVANQGVN-TS

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo hệ Đại học chính quy của HVÂNQGVN năm 2023

             GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ quyết định số 3648/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam;  

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ký ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyến sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non;

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT ngày 30/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovề việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-HVANQGVN ký ngày 28/03/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-HVANQGVN ký ngày 28 tháng 03 năm 2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2023;

Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh hệ đại học chính quy của HVÂNQGVN năm 2023;

Căn cứ biên bản xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam họp ngày 03 tháng 08 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023 như sau (Có danh sách, bảng điểm kèm theo):

- Piano: 14 thí sinh

- Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: 22 thí sinh

- Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: 19 thí sinh

- Nhạc Jazz: 8 thí sinh

- Chỉ huy: 1 thí sinh

- Sáng tác: 4 thí sinh

- Âm nhạc học: 9 thí sinh

- Thanh nhạc: 37 thí sinh

* Số thí sinh trúng tuyển: 114 thí sinh 

* Số thí sinh xét tuyển thẳng: 5 thí sinh (Có danh sách, bảng điểm kèm theo)

* Tổng số thí sinh trúng tuyển: 119 thí sinh.

Điều 2: Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, phòng Công tác HSSV, phòng Hành chính, tổng hợp; các khoa và các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.   

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH HĐTS 2023

GIÁM ĐỐC

Lê Anh Tuấn

(đã ký)

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn