Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 11978792
Tin tức hoạt động Thứ tư, 28/02/2024

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Trong quá trình triển khai, thực hiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản mới hoặc sửa đổi, bổ sung về công tác tổ chức cán bộ. Nhằm thể chế hóa các quy chế, quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo việc rà soát, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ (xin gửi các quy chế, quy định kèm theo) gồm:

  • Quyết định số 04-QĐ/BCSĐ ngày 16/5/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  • Quy định số 02-QĐ/BCSĐ ngày 09/6/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  • Quy định số 03-QĐ/BCSĐ ngày 09/6/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức, thôi giữ chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  • Quyết định số 1646/QĐ-BVHTTDL ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  • Quyết định số 927/QĐ-BVHTTDL ngày 12/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để các quy chế, quy định về công tác cán bộ được triển khai, thực hiện hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau: 

  1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nghiên cứu và phổ biến các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ nói trên đến các đơn vị và công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.
  2. Đảm bảo quyết định các nội dung quản lý công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định của Đảng và pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Nguyễn Anh Tuấn (Đã ký)

 

 

CÁC VĂN BẢN KÈM THEO

Công văn số 2730/BVHTTDL-TCCB

Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo

Quy định phân cấp quản lý cán bộ

Quy định bổ nhiệm cán bộ

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ 

Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ

Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn