Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595121
Tin tức hoạt động Thứ hai, 24/06/2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện
dự tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2023

CHỦ TÍCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Công văn số 2755/BVHTTDL-TCCB ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 948/NQ-HVANQGVN-HĐT ngày 28/9/2023 của Hội đồng trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam về việc thông qua Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1050 /QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2023;

          Xét đề nghị của Trưởng Ban Hồ sơ thi tuyển viên chức Hội đồng thi tuyển viên chức Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1: Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển kỳ thi tuyển viên chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2023. cụ thể như sau:

  • Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tuyển: 14
  • Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển: 14
  • Tổng số thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển: 0

(có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2: Giao Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2023 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Ban giúp việc cho Hội đồng tổ chức kỳ thi tuyển viên chức đối với 14 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển tại Điều 1 theo quy định của pháp luật;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng thi tuyển viên chức, các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PGS.TS. LÊ ANH TUẤN

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU
ÔN THI VIÊN CHỨC HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

1. Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Hiến pháp năm 2013 (trừ chương VIII)

3. Văn bản hợp nhất Luật Viên chức số 26/VBHN ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội.

4. Luật Phòng, Chống tham nhũng năm 2018.

5. Văn bản hợp nhất Luật Giáo dục đại học số 42/VBHN-VPQH, ngày 10/12/2018.

6. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (phần Chương I; mục 3, Chương II; Điều 19, Điều 20, 21, Chương III).

8. Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

9. Nghị định 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (phần chung và phần liên quan tới viên chức).

10. Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn