Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 10661872
Tin tức hoạt động Thứ hai, 29/05/2023
QUY CHẾ
 HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ VIÊN CHỨC
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
NĂM HỌC 2013-2014
I. NỘI DUNG NHIỆM VỤ HỘI NGHỊ:

Thảo luận Báo cáo 2012 -2013 và Phương hướng Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 2013-2014 đã được bổ sung những ý kiến đóng góp của các đơn vị, cơ sở.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ:

1. Chuẩn bị mọi công việc của Hội nghị: Nội dung, nhân sự, chương trình, phương tiện làm việc, tuyên truyền... đảm bảo cho Hội nghị thành công.
2. Quyết định triệu tập Hội nghị, chủ trì và điều hành các công việc của Hội nghị cho đến khi Hội nghị bầu ra Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký.
3. Cung cấp tài liệu, trình bày, giải quyết những vấn đề do Hội nghị và Đoàn Chủ tịch yêu cầu.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC HỘI NGHỊ:
Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Bầu củ do Ban Tổ chức đề nghị về số lượng và danh sách, Đại hội quyết định về số lượng và danh sách bằng hình thức biểu quyết.

1. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:
- Điều hành Hội nghị theo chương trình, quy chế làm việc.
- Chủ trì, hướng dẫn Hội nghị thảo luận, dự thảo kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết
- Quyết định các tài liệu được lưu hành trong Hội nghị
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Ban Thư ký:
Làm việc theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch và có nhiệm vụ:
- Ghi biên bản Hội nghị.
- Ghi ý kiến phát biểu tại Hội nghị, ý kiến giải trình của Giám đốc và Đoàn Chủ tịch.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu.
- Phát hành và thu hồi tài liệu theo sự chỉ đạo của Đoàn chủ tịch.

IV.  ĐẠI BIỂU

1. Đại biểu dự Hội nghị gồm:

 - Các Đại biểu đương nhiên là thành phần gồm
- Các Đại biểu được bầu từ các Hội nghị cấp cơ sở
-  Các Đại biểu có nhiệm vụ thực hiện mọi nhiệm vụ, nội quy Hội nghị, dự họp đầy đủ đúng giờ, vắng mặt phải báo cáo.

2. Phát biểu tại Hội nghị:

- Đại biểu muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký với Ban Thư ký để được sắp xếp theo thứ tự về nội dung tránh sự trùng lặp, phát biểu ngắn gọn, có trọng tâm.
- Người phát biểu thực hiện đúng thời gian quy định của Hội nghị.
- Do điều kiện thời gian, nếu đại biểu chưa phát biểu được tại Hội nghị thì gửi lại văn bản cho Đoàn Chủ tịch.

BAN TỔ CHỨC
Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương