Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 10671888
Tin tức hoạt động Thứ năm, 01/06/2023
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 639/BGDĐT-VP
V/v Triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 13 năm 2014   

Hà Nội, ngày  17 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
        - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
        - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Thực hiện quy định hiện hành về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, sau khi tổ chức hội thảo thống nhất với các Bộ, ngành Trung ương; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) lần thứ 13 năm 2014 cụ thể như sau:

I. Quy định xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2014

Công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2014 triển khai thực hiện theo Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

Các đơn vị phổ biến nội dung Thông tư đến toàn thể nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức các đơn vị để nghiên cứu, nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, và tham gia xét chọn;

Chỉ đạo và tổ chức việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục; thực hiện đúng nguyên tắc: công khai, khách quan, minh bạch, phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, giáo viên, giảng viên trong việc giới thiệu và xét chọn.

II. Giải đáp một số vấn đề các Bộ, ngành và địa phương quan tâm

Qua đợt xét tặng lần thứ 12 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được kiến nghị của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp một số vấn đề trong quá trình xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT như sau:

1. Về đối tượng:
Nhà giáo có quyết định nghỉ hưu trong thời gian từ khi kết thúc đợt nhận hồ sơ xét tặng lần thứ 12 (05/6/2012) đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ lần thứ 13 (15/4/2014) vẫn thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2014. Tiêu chuẩn và thành tích xét tặng tính đến thời điểm nhà giáo nhận quyết định nghỉ hưu trở về trước. Nhà giáo thực hiện các thủ tục xét tặng tại đơn vị khi nhà giáo nhận quyết định nghỉ hưu.

2. Đối với các trường đại học được nâng cấp từ trường cao đẳng có Quyết định trước thời điểm kết thúc nhận hồ sơ xét tặng (15/4/2014) tối đa là 36 tháng, thì các nhà giáo công tác tại trường được xét theo tiêu chuẩn của giảng viên cao đẳng.

3. Về tiêu chuẩn:
- Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn về tài năng sư phạm của NGND tính từ sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT, vì vậy tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND cao hơn tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGƯT.
- Một số ngành đào tạo đặc thù, tiêu chuẩn tài năng sư phạm cần được các Bộ, ngành chủ quản thống nhất bằng văn bản với Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi triển khai quá trình xét tặng từ cấp cơ sở.
- Các hình thức khen thưởng thường niên hoặc danh hiệu thi đua được áp dụng theo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.
- Danh hiệu giáo viên giỏi, giảng viên giỏi được tính tương đương với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cùng cấp.
- Sáng kiến kinh nghiệm, chương trình khung và đề án đã được phê duyệt được hiểu là đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của cấp phê duyệt.

4. Về Hội đồng:
- Các nhà giáo có tên trong danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT không tham gia Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT các cấp.
- Số lượng thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định, phù hợp với cơ cấu và phải có từ 9 thành viên trở lên theo quy định của Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (được hiểu là ít nhất có 9 thành viên). Khuyến khích thành lập Hội đồng với số lượng trên 9 thành viên.

5. Về quy trình, thủ tục hồ sơ:
- Danh sách các nhà giáo được đưa vào bỏ phiếu phiên tán thành của Hội đồng cấp huyện hoặc tương đương phải có số phiếu tại phiên họp sơ duyệt đạt từ 80% trở lên; Hội đồng cấp tỉnh và tương đương có số phiếu sơ duyệt đạt từ 90% trở lên.
- Xác nhận của địa phương nơi nhà giáo cư trú tại mục (11) của Bản khai thành tích cá nhân có thể thay bằng phiếu nhận xét của chính quyền phường, xã nơi cư trú (theo mẫu đính kèm).

III. Thời gian nộp hồ sơ

Đợt xét tặng lần thứ 13 năm 2014 là đợt xét tặng trước thời điểm Luật sửa đổi bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng có hiệu lực (ngày 01/6/2014), vì vậy thời gian nộp hồ sơ cụ thể như sau:

Ngày 15 tháng 4 năm 2014 là thời hạn cuối cùng Hội đồng cấp tỉnh, Hội đồng đại học và các đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ về Hội đồng cấp Bộ.
Ngày 30 tháng 4 năm 2014 là thời hạn cuối cùng của Hội đồng cấp Bộ nộp hồ sơ về Hội đồng cấp Nhà nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các sở giáo dục và đào tạo, các trường và đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, phổ biến việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2014 theo quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua điện thoại: 04.36230704 hoặc qua email: phongtdkt@moet.edu.vn để được giải đáp.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã kí
Trần Quang Quý

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương