Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Tin cán bộ giảng viên
Lịch công tác
Quy định quy chế
Hoạt động công đoàn
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12404854
Hoạt động công đoàn Thứ ba, 21/05/2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN KHÓA 28

(NHIỆM KỲ 2017-2022)

Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện âm nhạc Quốc gia Việt nam có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Khóa 27 (Nhiệm kỳ 2012-2017), quyết định phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện của Công đoàn Học viện Khóa 28 nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Khóa 28 nhiệm kỳ 2017-2022

Báo cáo của Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn HV tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn HV Khóa 27 nhiệm kỳ 2012-2017 tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và trên cơ sở đánh giá đúng ưu điểm, nhược điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện của Công đoàn HV Khóa 28 nhiệm kỳ 2017-2022.

BCH Công đoàn HV xây dựng báo cáo trình Đại hội gồm hai phần.

                                                  

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012-2017

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Phương hướng nhiệm vụ chung của nhiệm kỳ

Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện ANQGVN lần thứ 27 đã xác định phương hướng nhiệm vụ chung của nhiệm kỳ là “Đoàn kết nhất trí, tích cực tham gia thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện của Đảng bộ và Học viện, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng và nâng cao vai trò của các tổ Công đoàn cơ sở trực thuộc và trong tất cả các hoạt động, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện, xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.

Cơ cấu tổ chức

Đầu nhiệm kỳ, BCHCĐ Công đoàn HV gồm 21 tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số đoàn viên là 306 ( 132 nam, 174 nữ). Đến cuối nhiệm kỳ, tính đến đầu tháng 11/2017, Công đoàn Học viện gồm 21Công đoàn bộ phận trực thuộc với tổng số đoàn viên là 357 người trong biên chế và hợp đồng (gồm 165 nam,192 nữ).(tính đến tháng 11/2017, biên chế tổng có 259 người, trong đó:nam 113, nữ: 146)( tính đến tháng 10/2017, lao động hợp đồng có tổng là 98 người gồm có nam: 52, nữ: 46)

Đại hội Đại biểu Công đoàn Khóa 27 nhiệm kỳ 2013-2017 đã bầu BCH Công đoàn HV gồm 11 đồng chí. BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí (Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 ủy viên thường vụ). Trong nhiệm kỳ công tác, có  01 Phó chủ tịch ủy viên thường vụ rút khỏi BTV sang làm Bí thư Đảng, BCH bổ xung 01 đc tham gia BCH và bổ xung 01 đc là Phó chủ tịch.

Những thuận lợi chính

Sự nghiệp đổi mới của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Giáo dục – Đào tạo và Khoa học – Công nghệ được xác định là quốc sách hàng đầu. Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách nhằm đổi mới toàn diện và phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo. Toàn ngành triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, thực hiện Quyết định số 711/QĐ-TTg  ngày 13/6/2012 của Thủ tướng về “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”, Triển khai thực hiện Luật Giáo dục Đại học

Đảng bộ và Học viện bước vào một giai đoạn phát triển mới,được Thủ tướng trao trọng trách xây dựng Học viện là trường Đại học trọng điểm Quốc gia về đào tạo âm nhạc với nhiều nhiệm vụ quan trọng trong mọi mặt công tác. Công đoàn Hoc viện luôn ý thức về trọng trách này đồng thời luôn nhận được sựquan tâm của Đảng ủy, của Ban Giam Đốc tạo điều kiện cũng như sự phối hợp, hỗ trợ công tác của các Khoa Phòng Ban

Đặc biệt, Công đoàn Học viện có đội ngũ BCH và các Tổ trưởng CĐ là những đc có tấm lòng và tinh thần trách nhiệm cao ,năng động nhiệt tình với công việc, dày dạn kinh nghiệm và luôn cố gắng hoàn thành công việc vụ ở bất kỳ cương vị công tác nào. Tập thể đoàn viên công đoàn toàn Học viện có truyền thống đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, ủng hộ các hoạt động công đoàn trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Những khó khăn chính

Mặt trái của nền kinh tế thị trường và những tiêu cực trong xã hội đã tác động đến hoạt động công đoàn, đến nhận thức, tâm tư, tình cảm của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Sự phát triển về đội ngũ con người và về cơ sở vật chất còn chưa theo kịp quy mô đòi hỏi về sự phát triển của một trường trọng điểm Quốc gia cũng như yêu cầu của Bộ, của Học viện ANQGVN trong giai đoạn phát triển mới. Đội ngũ cán bộ, viên chức của Học viện đang trong thời kỳ biến động chuyển giao thế hệ (số lượng đến tuổi nghỉ hưu cũng như số lượng tuyển dụng mới tăng nhiều).

Hầu hết đội ngũ cán bộ Công đoàn Học viện chưa được đào tạo cơ bản về công tác công đoàn. Tất cả cán bộ tham gia công tác công đoàn đều là kiêm nhiệm , kiêm ĐU viên, bí thư chi bộ , trưởng phó đơn vị, ủy viên BCHCĐ....mặc dù rất nhiệt tình, trách nhiệm tuy nhiên do công việc chuyên môn,do vị trí lĩnh vực mình phụ trách nên nhiều khi không thể chủ động về thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động công đoàn của đơn vị.

Số đoàn viên công đoàn trẻ trong thời gian vừa qua tăng nhiều và chưa có nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên trong các hoạt động công đoàn.

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XXVII VÀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012-2017

Công tác chính trị tư tưởng

1.1. Những kết quả chính đạt được:

Công đoàn Học viện ANQGVN luôn xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Công đoàn các cấp, góp phần cùng Học viện giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và củng cố khối đoàn kết thống nhất, động viên CBVCLĐ không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy HV và LĐLĐ Thành phố Hà nội, Công đoàn HV đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác toàn khóa và từng năm học, từng bước bám sát tình hình đơn vị, tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng với nhiều biện pháp, hình thức phong phú, thiết thực.

Kết hợp với Chính quyền và Đảng ủy động viên Công đoàn viên tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị. Chủ động, tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào thi đua , các cuộc vận động quyên góp giúp đỡ đồng bào bão lụt thiên tai, của Bộ VHT&DL, của LĐLĐTPHN, của Mặt trận TQVN :

  • Năm 2013 trên 30 triệu đồng
  • Năm 2014 gần  40 triệu đồng
  • Năm  2015 trên 40 triệu đồng   
  •  năm 2016 ủng hộ đồng bào miền Trung 56.797.000  

Tham gia thực hiện các cuộc vận động lớn: Phong trào thi đua “Hai tốt”; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các cuộc vận động “Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử”, “Mỗi thày, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “ Xây dựng nhà mái ấm tình thương”… Qua các hoạt động này, ý thức trách nhiệm và ý thức  xây dựng của đoàn viên công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực.

BCHCĐ vận động và tham gia tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Đảng, của Thủ đô Hà Nội,của Bộ VHTT&DL của LĐLĐTP Hà nội và của Học viện, góp phần đẩy mạnh giáo dục truyền thống.

Trong hoạt động CĐ luôn chú trọng việc phát huy dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Công đoàn Học viện, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, đã tích cực phối hợp với Chính quyền thông tin kịp thời về các chế độ, chính sách, các chủ trương lớn liên quan đến công tác xây dựng và phát triển Học viện đến với với cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của Chính quyền và tổ chức công đoàn đối với các hoạt động. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Học viện, Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Ban Thanh tra Nhân dân rất ít nhận đc đơn thư tố cáo và khi nhận được đơn thư kiếu nại, tố cáo hay yêu cầu tham gia giải quyết các vụ việc xảy ra, các thành phần trên đều tích cực tham gia giải quyết ngay.

Những hoạt động của Công đoàn Học viện đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức chính trị, ổn định tư tưởng trong CBVCLĐ, củng cố niềm tin của CBVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự ổn định, phát triển của Học viện.

1.2. Những hạn chế, tồn tại:

Năng lực cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, chương trình kế hoạch công tác  của Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên vào các hoạt động của Công đoàn còn hạn chế, chưa chủ động, hiệu quả chưa cao.

Vai trò của Công đoàn trong công tác chính trị tư tưởng có lúc còn mờ nhạt chưa hiệu quả, một số mang tính hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng chưa phát huy tác dụng tích cực. Việc bồi dưỡng bản lĩnh và nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ công đoàn chưa được quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên

Chưa chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cũng như thông tin về hoạt động công đoàn thông qua các kênh thông tin điện tử. Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin ở mảng công tác này còn chậm, chưa phát huy nhiều tác dụng.

Công tác tham gia quản lý HV.

1.3. Những kết quả chính đạt được:

Công đoàn Học viện đã tham gia cùng Chính quyền xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện từ năm 2010 đến năm 2015, tầm nhìn 2020, 2030; Chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch năm học; Quy định cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị; tham gia phối hợp xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Qui chế hoạt động phối hợp,  các văn bản quy định nội bộ của Học viện.

Công đoàn Học viện đã tham gia hầu hết vào các hội đồng theo chức năng như:  tư vấn, các ban, tổ công tác của Học viện như Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT,NSUT, NSND Hội đồng lương,  Ban tổ chức các sự kiện với tư cách thành viên đại diện cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Công đoàn Học viện bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch nhiệm vụ năm học của Ban Giam Đốc, đã tích cực động viên CBVCLĐ tham gia thực hiện và hoàn thành những nhiệm vụ chính trị của Học viện, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế hiện hành.

Trong công tác xây dựng đội ngũ, Công đoàn HV tham gia vận động, động viên CBVC không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, xây dựng đội ngũ cán bộ GV có trình độ cao, từng bước đạt chuẩn theo quy định của Luật Đại học. Tham gia việc xây dựng các chính sách khuyến khích, động viên cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và chuẩn hóa học vị.

Trong công tác đào tạo, Công đoàn Học viện quan tâm động viên cán bộ, giảng viên tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, thi cử, tuyển sinh; tích cực tổ chức các hoạt động biểu diễn, động viên tham gia các cuộc thi trong nước cũng như QT nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh của đơn vị.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Công đoàn HV phối hợp cùng Chính quyền xây dựng và ban hành một số Qui chế quy định trách nhiệm đồng thời động viên cán bộ, giảng viên tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác NCKH, chú trọng đến chất lượng và giá trị thực tiễn của các đề tài, công trình khoa học,phục vụ cho công tác đào tạo,biểu diễn,  đáp ứng yêu cầu phát triển của một trường Đại học trọng điểm Quốc gia về âm nhạc của cả nước.

1.4. Những hạn chế, tồn tại:

Một số ủy viên BCH Công đoàn HV và các BCH Công đoàn bộ phận, một số Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ công đoàn trực thuộc chưa thực sự nhiệt tình, tích cực trong hoạt động công đoàn, chưa thực sự gương mẫu phát huy vai trò, chức năng vị trí của  tổ chức công đoàn trong việc tập hợp, vận động CBVCLĐ tích cực thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện các chương trình công tác công đoàn, thực hiện kỷ cương, nền nếp, văn hóa công sở của một bộ phận cán bộ, đoàn viên công đoàn chưa thực sự nghiêm túc.

Công tác chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động đôi lúc chưa được quan tâm đúng mức.

 Những kết quả chính đạt được:

Công đoàn Học viện rất nghiêm túc thực hiện các chủ trương, NQ của Đảng ủy, đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ, nền nếp, kỷ cương trong các hoạt động của Học viện, đồng thời có các kiến nghị kịp thời, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của CBVCNLĐ, tạo sự ổn định, phấn khởi công tác trong đông đảo CBVCLĐ, HSSV.

Công đoàn Học viện phối hợp  cùng Chính quyền chú trọng việc xây dựng và phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. Quan tâm thực hiện cũng như thường xuyên giám sát, kiểm tra việc giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với CBVCLĐ như: công tác tuyển dụng, chế độ lương, BHXH, BHYT, chế độ hưu, chế độ thai sản, chế độ nghỉ hè tham quan,các ngày Lễ Tết, chế độ thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, thăm viếng việc hiếu…

Quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ đối với đội ngũ cán bộ tham gia công tác công đoàn theo quy định của cấp trên.

Công đoàn đã phân công các đc UVBCH, Tổ trưởng CĐ trực thuộc tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn do công đoàn cấp trên triển khai, tham gia góp ý xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung các chế độ có liên quan đến CBVCLĐ . Công đoàn luôn quan tâm đến việc lắng nghe, ghi nhận những ý kiến thắc mắc, kiến nghị của CBVCLĐ và đề nghị lên cấp trên xem xét giải quyết kịp thời như chế độ phụ cấp , thanh toán kinh phí giờ thừa, chế độ phụ cấp đào tạo, phụ cấp quản lý,  chế độ khen thưởng đối với cán bộ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, chế độ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…

Công đoàn Học viện cùng Chính quyền quan tâm chăm lo đến chất lượng đời sống của Công đoàn viên như :  tặng quà Tết âm lịch, dương lịch, các ngày lễ lớn 1/5, nghỉ mát mùa hè hàng năm tại Nha Trang, Đà Nẵng,Bình Định…. Ngày 27/7, 2/9, 20/11,... các hoạt động chăm lo cho con em cán bộ viên chức nhà trường như ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu, cải tiến và đổi mới các chương trình tham quan, du lịch tổ chức cho CBVCLĐ đi nghỉ trong các dịp hè. Việc quan tâm thăm hỏi, hiếu, hỉ được Công đoàn trường quan tâm thường xuyên, chu đáo, đây cũng là mặt nổi bật của Công đoàn trong thời gian qua. Trong năm, hàng quý BCH Công đoàn luôn chú ý đến việc giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất cho CBVCLĐ

BCHCĐ  cùng Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn HV và Ban Thanh tra nhân dân nhận được rất ít ý kiến, đơn thư của các tập thể, của CBVCLĐ. Các ý kiến, đơn thư phản ánh và đề nghị của CBVCLĐ đều được xem xét nghiêm túc và giải quyết có tình có lý, khách quan và công bằng theo đúng vai trò chức năng nhiệm vụ.

Công đoàn HV đã cùng Lãnh đạo HV thống nhất quan điểm đoàn kết, tích cực và chia sẻ cùng sắn tay giải quyết các công việc khó khăn của Học viện, nhận được sự đồng thuận của  CBVCLĐ, góp phần động viên đội ngũ CBVCLĐ yên tâm đóng góp sức lực trí tuệ xây dựng và phát triển Học viện.

 Những hạn chế, tồn tại:

Vai trò của Công đoàn tham mưu, đề xuất các biện pháp chăm lo cải thiện đời sống cho CBVCLĐ đối với Chính quyền còn hạn chế.

Hoạt động phong trào, hoạt động xã hội còn bị động, đôi khi mang tính hình thức

Những kết quả chính đạt được:

Công đoàn HV luôn xác định đây là những hoạt động đặc thù của Công đoàn và cũng là truyền thống, là công việc thường xuyên hàng năm.

Được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, được Ban Giám Đốc quan tâm phối hợp và tạo mọi điều kiện, Công đoàn HV tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn cũng như các hoạt động phong trào .Những hoạt động, những kết quả đạt được đã góp phần tạo nên sự gắn kết, tinh thần đoàn kết cộng đồng của đội ngũ CBVCLĐ và tạo môi trường thân thiện trong HV.

Sự tham gia của Công đoàn HV cũng đóng góp một phần vào thành công của hoạt động công đoàn cấp trên, đồng thời tạo ra được môi trường công tác tích cực, thân thiện, hiệu quả trong đơn vị. Nhiều tập thể, cá nhân trong HV đã tập trung ưu tiên thời gian, công sức tham gia các hoạt động do Công đoàn HV tổ chức và triệu tập.

Công đoàn trường đã phát động hưởng ứng cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, ủng hộ :công đoàn HV trong toàn Khóa cũng đã vận động quyên góp được hơn 140.000.000đ cho các hoạt động từ thiện. Bên cạnh đó, Công đoàn trường cũng thực hiện việc vận động, quyên góp ủng hộ các cán bộ, viên chức, người lao động trong trường có hoàn cảnh khó khăn của cán bộ.

Những hạn chế, tồn tại:

Một bộ phận đoàn viên công đoàn còn chưa thực sự quan tâm , chưa nhận thức đầy đủ và tham gia các hoạt động do Công đoàn HV tổ chức.

Công tác nữ công

Những kết quả chính đạt được:

Xuất phát từ đặc thù đội ngũ CBVCLĐ của hv chiếm số đông là nữ, công tác nữ công thường xuyên được coi trọng. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy và sự quan tâm của Chính quyền , Công đoàn HV đã chỉ đạo Ban Nữ công xây dựng kế hoạch công tác và triển khai nhiều chương trình hoạt động, thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp phong phú, thiết thực nhằm tăng cường hiệu quả của công tác nữ công.

Công đoàn Trường và Ban Nữ công đã triển khai sâu rộng phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, được đông đảo nữ CBVCLĐ hưởng ứng nhiệt tình. Nhiệm kỳ vừa qua mỗi năm đã có hàng trăm nữ CBCVLĐ tiêu biểu, năm 2016 đã bình xét được 122 nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”số tiền khen thưởng (24.400.000đ/năm 2016)

Thường xuyên hàng năm tổ chức thành công và hiệu quả các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với nhiều hình thức phong phú: Tổ chức cho toàn thể nữ CBVCLĐ tham gia các chương trình giao lưu kết hợp tham quan tại Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Sơn La, Hòa Bình, Sapa…

 Hàng năm, Ban Nữ công của HV  cùng chính quyền và Công đoàn các đơn vị tổ chức tặng quà các cháu là con CBCVLĐ đạt thành tích cao trong học tập, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và tặng quà các cháu vào dịp Tết Trung thu ( trung bình mỗi năm trên 60 triệu ).

Công tác xây dựng tổ chức CĐ, xây dựng Đảng.

Trong toàn Khóa 27 nhiệm kỳ 2012-2017 CĐ đã giới thiệu được……  Công đoàn viên kết nạp Đảng

Những hạn chế, tồn tại:

BCH Công đoàn Trường và Ban Nữ công chưa có kế hoạch dài hạn tổ chức các hoạt động chuyên đề dành cho nữ CBVCLĐ.

Một bộ phận nữ đoàn viên công đoàn, với lý do “không có thời gian, bận việc gia đình…”, thường xuyên không tham gia các hoạt động chung của HV

 Những kết quả chính đạt được:

Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và được sự chỉ đạo của LĐLĐTPHN, BCH Công đoàn HV cùng UBKT Công đoàn xây dựng kế hoạch, lên lịch kiểm tra hoạt động của Công đoàn HV và Công đoàn các đơn vị trong toàn HV, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Công đoàn cấp trên, việc thực hiện các công tác trọng tâm của Công đoàn HV, kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, kiểm tra việc quản lý thu, chi tài chính và cơ sở vật chất, sổ sách biên bản, thu, trích, nộp kinh phí công đoàn đúng, đủ. UBKT Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân trực tiếp cán bộ viên chức, giải đáp thắc mắc và kiến nghị của CBVCLĐ đảm bảo công minh, dân chủ, khách quan, giải thích có tình có lý.

Để đảm bảo thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, Công đoàn HV đã xây dựng và ban hành các văn bản quy chế như: Quy chế làm việc của BCH Công đoàn Trường; Quy chế làm việc của UBKT Công đoàn; Quy chế làm việc của Ban Thanh tra nhân dân…

Trong công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn, được sự quan tâm tạo điều kiện của Chính quyền, Công đoàn HV đã cử cán bộ công đoàn tham dự các đợt tập huấn và các hội nghị của LĐLĐTPHN đầy đủ thành phần.

Công đoàn Trường thực hiện cải tiến chế độ làm việc, chế độ thông tin, thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian quy định.

Hầu hết các Công đoàn bộ phận, các Tổ công đoàn trực thuộc đều đạt tiêu chuẩn tập thể công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Công đoàn HV thành đơn vị công đoàn cơ sở vững mạnh trong nhiều năm qua.

Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng. Tuyên truyền, giáo dục, động viên và giới thiệu nhiều đoàn viên công đoàn ưu tú để tổ chức Đảng bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua có... đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Những hạn chế, tồn tại:

BCH Công đoàn HV hoạt động chưa đều tay.

Sự phối kết hợp công tác giữa Công đoàn HV và Công đoàn các đơn vị còn chưa thường xuyên, chưa thật sự hiệu quả và đồng bộ. Phương thức thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành các hoạt động công đoàn còn bất cập.

Công tác quản lý và sử dụng các thông tin, số liệu hoạt động công đoàn chưa được coi trọng. Nhiều số liệu chưa được hệ thống hóa và cập nhật kịp thời.

 ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong nhiệm kỳ công tác, Công đoàn HV đã bám sát chức năng của một tổ chức công đoàn cấp cơ sở, thực hiện đúng Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn, nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy HV, của LĐLĐTPHN, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính quyền, sự phối kết hợp của các đoàn thể. Dù còn một số hạn chế, tồn tại, Công đoàn HV đã hoàn thành về cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn HV lần thứ 27 Hoạt động và những kết quả đạt được của Công đoàn HV đã góp phần xây dựng HV thành một tập thể đoàn kết nhất trí, động viên CBVCLĐ tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình công tác lớn, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần xây dựng và phát triển HVANQGVN,

Trong nhiệm kỳ công tác, Công đoàn HV, Công đoàn các đơn vị và nhiều cá nhân đã được nhận nhiều hình thức khen thưởng của LĐLĐTPHN

                                              Phần thứ hai

          PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

                                         NHIỆM KỲ 2017-2022

 

 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG

Như lời phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm 1956-2016 “ khẳng định HVANQGVN chính là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc không chỉ hàng đầu Việt nam và rất có uy tín trong khu vực.Học viện thực sự là cái nôi mà rất nhiều nhà giáo, nghệ sỹ, nhạc sỹ đã trưởng thành, có cống hiến cho nền âm nhạc nươc nhà, góp phần làm giàu thêm, đậm đà thêm bản sắc dân tộc Việt nam và đưa nền âm nhạc Việt giới thiệu đến khắp thế giới ..................để Học viện chính là nơi các tài năng được nâng niu, là mái nhà tình yêu thương con người và tình yêu nghệ thuật được hòa quyện đồng thời cũng là niềm tự hào của mọi thế hệ giáo viên, sinh viên và những người yêu mến âm nhạc...”Với tinh thần đó Công đoàn HV Khóa 28 nhiệm kỳ 2017-2022 đặt trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ ..... “Quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo HV tập trung sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, ưu tiên xây dựng đội ngũ, đẩy mạnh đổi mới quản lý giáo dục đại học nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt hơn nhu cầu cao của xã hội, xây dựng HV là đơn vị đào tạo âm nhạc hàng đầu của cả nước.

Mục tiêu, nhiệm vụ chung của Công đoàn HV trong nhiệm kỳ 2017-2022 là:  “Đoàn kết nhất trí, tích cực tham gia thực hiện chủ trương NQ của Đảng bộ lần thứ..... và HV, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng và nâng cao tính chuyên nghiệp trên từng vị trí công tác và trong tất cả các hoạt động, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển HV, xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh ”.

Khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Dân chủ –– Hiệu quả.....Đổi mới”.

Công đoàn HV xác định trọng tâm hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2022 là phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, tập hợp và tuyên truyền, vận động CBVCLĐ phấn đấu đạt được 3 điều kiện quan trọng đối với sự phát triển của HV đó là:

  • Có được nguồn nhân lực tài năng
  • Phát huy các nguồn lực phong phú, nhất là hệ thống cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính
  • Tham gia xây dựng hoàn thiện các cơ chế quản trị để tạo môi trường hoạt động thuận lợi,khuyến khích sáng tạo, đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động.

Công đoàn tiếp tục vận động CBVCLĐ không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, động viên CBVCLĐ tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động phong trào, các hoạt động xã hội, tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng và phát triển HV.

Tiếp tục công tác chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CBVCLĐ, góp phần xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn HV, động viên CBVCLĐ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lao động, hoàn thành mọi kế hoạch nhiệm vụ được giao

 

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

Công tác chính trị tư tưởng

Động viên CBVCLĐ  100% tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị. Tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ HV lần thứ…… hướng đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ HV lần thứ........, góp phần ổn định tư tưởng để CBVCLĐ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của cấp trên, của HV, nhằm xây dựng một môi trường có an ninh chính trị, an toàn xã hội tốt, hạn chế các hiện tượng suy thoái, tiêu cực, tạo ra niềm tin, tinh thần phấn khởi trách nhiệm trong công tác, phát huy truyền thống và trí tuệ, tiềm năng của đông đảo đội ngũ CBVCLĐ. Tiếp tục động viên CBVCLĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hưởng ứng các cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Tạo dựng “Phong cách, lề lối chuyên nghiệp – Môi trường thân thiện”, góp phần xây dựng đội ngũ CBVCLĐ  có nhận thức vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, có lối sống giản dị, lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức xây dựng Đảng bộ, HV Công đoàn HV không ngừng lớn mạnh và phát triển.

Công tác tham gia quản lý HV

Tiếp tục triển khai và thể chế hoá “Quy định về mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Chính quyền và Công đoàn các cấp trong HV” ngày càng chi tiết cụ thể . Động viên CBVCLĐ tham gia một cách có hiệu quả vào quá trình đổi mới quản lý giáo dục của HV, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, NCKH, xây dựng triển khai các chương trình, giáo trình đào tạo mới có hiệu quả cao, đẩy mạnh giao lưu liên kết các hoạt động quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ GV, nâng cao vị thế của HV, tăng cường liên kết các hoạt động tìm nguồn thu cho HV và hướng tới trọng tâm là tăng thu nhập cho đội ngũ GV.

 Tiếp tục đổi mới, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, phối hợp chặt chẽ với Chính quyền rà soát, xây dựng các quy định, quy chế về vai trò chức năng nhiệm vụ,  về trách nhiệm trong quản lý lao động, đưa mọi hoạt động vào kỷ cương, nền nếp, tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm phát huy tính tự giác, tích cực của tập thể, cá nhân trong việc thực thi các nhiệm vụ của HV. Công đoàn tiếp tục kết hợp với Chính quyền trong công tác xây dựng, giám sát việc thực thi Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, tiếp tục cải tiến công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng trong việc động viên CBVCLĐ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của HV.

Công tác chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động

Quan tâm lắng nghe, ghi nhận những tâm tư tình cảm, ý kiến đóng góp của CBVCLĐ, kiến nghị với cơ quan chức năng hữu quan xử lý, giải quyết những vụ việc phát sinh, đồng thời giải quyết kịp thời, đầy đủ những yêu cầu chính đáng của CBVCLĐ. Công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho CBVCLĐ. Tham mưu, phối hợp với Chính quyền tận thu các nguồn kinh phí ngoài ngân sách, thực hiện tiết kiệm, tránh lãng phí, tăng phúc lợi tập thể, tăng thu nhập cho CBVCLĐ. Phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được trong các hoạt động phong trào, hoạt động xã hội: công tác thăm hỏi, hiếu hỉ, trợ cấp khó khăn, thực hiện đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá thể thao, tổ chức tốt việc khám sức khoẻ định, các chương trình tham quan, nghỉ hè.

Công tác nữ công

Cùng Chính quyền quan tâm tạo mọi điều kiện cho các hoạt động của nữ CBVCLĐ thực sự bình đẳng trong công tác quản lý và chuyên môn. Tiếp tục vận động nữ CBVCLĐ tham gia tích cực vào phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tham gia vào các hoạt động văn hoá, thể thao, xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện kế hoạch hoá gia đình. Cùng Chính quyền tạo mọi điều kiện để nữ CBVCLĐ tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 8/3, 20/10…

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn và tham gia xây dựng Đảng

Chú trọng xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn, dần khắc phục những khó khăn về thời gian do làm công tác kiêm nhiệm, chú trọng đến những cán bộ có tâm huyết. Thực hiện những giải pháp mạnh, quyết liệt nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của BCH Công đoàn, UBKT Công đoàn, Ban TTND, các Ban chuyên trách của BCH Công đoàn HV cũng như của cán bộ công đoàn các đơn vị. Tăng cường kiểm tra việc thực thi Điều lệ Công đoàn trong các đơn vị, duy trì tổ chức các lớp tập huấn công tác công đoàn, thực hiện tổng kết, sơ kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động đúng thời gian, có chất lượng và hiệu quả. Chú trọng thực hiện kế hoạch hướng dẫn công đoàn các đơn vị quan tâm bồi dưỡng giúp đỡ những cán bộ, công đoàn viên ưu tú giới thiệu với tổ chức Đảng để xem xét, kết nạp, góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển Đảng của Đảng bộ HV.

Các chỉ tiêu phấn đấu

– 100% đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên.

– Không có đoàn viên vi phạm tệ nạn xã hội.

– 100% đoàn viên tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội, từ thiện.

– Có trên 90% đoàn viên đạt các danh hiệu thi đua năm học.

– Có trên 80% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

– Trên 80% tập thể công đoàn các đơn vị đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh”.

– Công đoàn HV phấn đấu đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

– Có ít nhất .... đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng.

Đại hội tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy HV, củaLĐLĐTPHN, với sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Giám Đốc HV, sự phối kết hợp, hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị và đặc biệt, với đội ngũ đông đảo đoàn viên công đoàn giàu năng lực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao và với truyền thống bề dày hoạt động, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Công đoàn HV lần thứ .......

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn HVANQGVN đoàn kết nhất trí, phát huy sức mạnh tập thể, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tiếp tục góp phần xây dựng và phát triển HV, xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn HV.

 

================================================================

Văn bản này được công bố để xin ý kiến rộng rãi của cán bộ, viên chức, người lao động trong HV. Mọi ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức, người lao động  trong HV xin được gửi về bằng văn bản qua đc Quyên - Phòng HCĐN hoặc gửi qua email: minhtannguyenb5306@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn