Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Đảng uỷ
Hội đồng trường
Ban Giám đốc
Hội đồng KH-ĐT
Công đoàn
Đoàn TN
Viện, Trung tâm
Các Khoa
Các Phòng
Quy định, quy chế
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595700
Quy định, quy chế Thứ hai, 24/06/2024

Ban hành kèm theo Quyết định số 571/QĐ-HVANQGVN ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Giám đốc HVANQGVN

Ban hành kèm theo Quyết định số 571/QĐ-HVANQGVN ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Giám đốc HVANQGVN

Ban hành kèm theo Quyết định số 571/QĐ-HVANQGVN ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Giám đốc HVANQGVN

Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam: quy mô đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cam kết thực hiện việc tổ chức thi các môn thi theo đúng các quy định của Đề án tổ chức thi và Quy chế thi trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 và được đăng tải tại thông báo trên trang thông tin điện tử của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Quy chế này quy định về thi tuyển sinh trình độ đại học của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (gọi tắt là Quy chế thi) bao gồm: chuẩn bị cho kỳ thi; đối tượng và điều kiện dự thi; tổ chức đăng ký dự thi; trách nhiệm của thí sinh; công tác đề thi; coi thi; chấm thi; phúc khảo; chế độ báo cáo và lưu trữ; thanh tra, khen thưởng, xử lý các sự cố bất thường và xử lý vi phạm; tổ chức thực hiện. Quy chế này áp dụng đối với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (gọi tắt là Học viện); các tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi tuyển sinh trình độ đại học chính quy và Vừa làm vừa học tại Học viện.

Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng

Quy chế này quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ hệ đại học, sau đại học của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, gồm: nội dung, ngôn ngữ ghi trên văn bằng, chứng chỉ, phụ lục văn bằng; in phôi và quản lý văn bằng, chứng chỉ; cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Học viện có liên quan đến công tác in phôi, quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam...

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đăng ký dự thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phải có các điều kiện: Tốt nghiệp Trung cấp âm nhạc hoặc có trình độ tương đương hệ trung cấp âm nhạc; Tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc tốt nghiệp THPT của nước ngoài đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp thi tuyển và xét tuyển...

Giám đốc Học viện ÂNQGVN ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp; tuyển sinh trình độ đại học năm 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây trái với Quy chế này. Các phòng ban, Khoa và cán bộ, giảng viên liên quan tại Học viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này... 

Ngày 21 tháng 10  năm 2019. Giám đốc Học viện ÂNQGVN đã ký Quyết định số 762/QĐ-HVANQGVN-ĐT ban hành Quy chế đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Quy chế này được áp dụng từ năm học 2019-2020, các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ. Các quy định khác không có trong quy chế này được thực hiện theo quy chế của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTBXH.

Thông tư này quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và hướng dẫn đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ. Thông tư này áp dụng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đang giảng dạy trong trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài; cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp); cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Quyết định số 3648/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Căn cứ vào Luật Giáo dục do Quốc hội ban hành ngày 18/06/2012; Chiến lược, Quy hoạch phát triển ngành và phát triển nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy chế tuyển sinh Đại học chính quy ban hành kèm thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tin số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; Thông tư số 32/2015-BGDĐT ngày 16/12/2015 về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục đại học; Công văn số 37/BGDĐT-GDĐH v/v Rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy Đại học.Đề án tuyển sinh riêng của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2017 được dự thảo như sau:

Các mẫu đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân: Mẫu báo cáo tập thể đăng ký tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Mẫu báo cáo tập thể đăng ký tặng thưởng Bằng khen Bộ trưởng, Mẫu báo cáo cá nhân đăng ký tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Mẫu báo cáo cá nhân đăng ký tặng thưởng Bằng khen Bộ trưởng, Mẫu báo cáo cá nhân đăng ký tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục, Mẫu báo cáo cá nhân đăng ký tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa.

Nghị định này quy định chính sách tinh giản biên chế để thực hiện trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau: 1. Các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã; 2. Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; 3. Các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương; 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu (sau đây gọi chung là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) được chuyển đổi từ công ty nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, nay tiếp tục được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện sắp xếp lại theo phương án cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập; 5. Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nay được cấp có thẩm quyền bán hết phần vốn nhà nước; 6. Nông, lâm trường quốc doanh sắp xếp lại theo quy định của pháp luật.

Ngày 3/6/2014, Bộ VHTTDL ra Quyết định số 1647/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn